CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • 3 Technologie produkcji miedzi i jej stopów (włączając w ...

  3 Technologie produkcji miedzi i jej stopów (włączając w to Sn i Be) z surowców pierwotnych i wtórnych 3.1 Stosowane technologie i techniki 3.1.1 Miedź pierwotna Miedź hutniczą można wytwarzać z pierwotnych koncentratów i innych materiałów w procesach pirometalurgicznych i hydrometalurgicznych [tm 22, EC 1991; tm 27, HMIP (Inspektorat ds. Zanieczyszczeń Środowiska

 • 文件大小: 859KB
 • Hydrometalurgia miedzi - Sciaga.pl

  Hydrometalurgia miedzi Termin hydrometalurgia oznacza otrzymywanie metali w wyniku elektrolizy wodnych roztworów ich soli. Proces ten składa się z następujących etapów: • ługowania rudy poddanej ewentualnie wstępnemu prażeniu w atmosferze powietrza, w celu przeprowadzenia trudno rozpuszczalnych siarczków metali w tlenki • oczyszczania otrzymanego roztworu w celu zapewnienia ...

 • Grubość warstwy miedzi - tematy na elektroda.pl

  Tematy o grubość warstwy miedzi, Jak zmierzyć grubość warstwy miedzi na laminacie?, Jaka warstwa miedzi laminatu w zasilaczu electronics lab ?, napisy na warstwach miedzi pcb, 220V 1A na pcb-grubość ścieżki, Czy jest sposób na zmierzenie mikronów miedzi na laminatach szklano-epoksydowych

 • Metalurgia Metali Nieżelaznych Wykład 5

  Zużycie energii elektrycznej 2000 –2500 kWh na 1 Mg miedzi. Przy elektrorafinacji zużycie to wynosi 200 –300 kWh/Mg. W trakcie elektrolizy stężenie miedzi w roztworze spada, a kwasu siarkowego rośnie. Proces przerywa się, gdy miedź zaczyna się wydzielać w postaci proszku. Zużyty elektrolit zawierający 10 –15 g/l miedzi i 60 ...

 • Miedź – Wikipedia, wolna encyklopedia

  Proces odzyskiwania miedzi przebiega w ten sam sposób, jak w procesie jej otrzymywania, z wyjątkiem tego, że wymaga mniejszej liczby etapów. Wysokiej czystości złom jest topiony w piecu, a następnie redukowany i wylewany w postaci kęsów i sztabek; niskiej czystości złom jest poddawany elektrorafinacji w kąpieli kwasu siarkowego [19] .

 • Wydobycie i otrzymywanie miedzi z rud: rudy siarczkowe ...

  Proces prażenia: część CuFeS 2 przekształca się w tlenek miedzi; część siarki zostaje usunięta w postaci dwutlenku siarki ; Proces ten polega na prażeniu koncentratu rudy z flotacji pianowej. Koncentrat jest ogrzewany w powietrzu do temperatury między 500⁰C a 700⁰C. Produktem otrzymanym z pieca prażalniczego jest ruda prażona. Jest to stała mieszanina tlenków, siarczków i ...

 • KK Wzbogacanie rudy miedzi - Politechnika Gdańska

  Schemat przerobu urobku miedzi w O/ZWR 2. Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu. Ogólna charakterystyka Zakładów Wzbogacania Rud 3 Najważniejsze informacje: - Zawartość miedzi w urobku ~2 % - 32 mln ton/rok przerobionego urobku - 1,9 mln ton/rok koncentratu miedzi - 23 % średnia zawartość miedzi w koncentracie Podstawowym zadaniem O/ZWR jest maksymalizacja uzysków

 • Metalurgia Metali Nieżelaznych Wykład 4

  Jednostadialny proces Outokumpu produkcji miedzi Proces jednostadialny łączy operację topienia kamienia miedziowego i jego konwertorowanie. Cechy procesu jednostadialnego posiadają także technologie Contop i Noranda. Zalety procesu jednostadialnego: - Całkowita izolacja SO 2 od otoczenia, - Możliwość utylizacji gazów procesowych, - Niskie zużycie energii,-Niskie koszty inwestycji i ...

 • ĆWICZENIE 18 Elektroliza

  Schemat obwodu do elektrolizy przedstawia rys.1. Rys.1. Schemat obwodu elektrolizy. Przepływ pr ądu przez elektrolit wymusza ruch jonów: kationów w kierunku katody oraz anionów w kierunku anody. Jednocze śnie na elektrodach zachodz ą reakcje: na katodzie biegnie proces redukcji (pobieranie elektronów z elektrody): Ox 1 n+ + n e → Red 1 natomiast na anodzie – proces utleniania ...

 • Elektropolerowanie stali nierdzewnych

  czyn proces elektropolerowania staje się powszechną obróbką stali nierdzewnych w zastosowaniach, gdzie odporność korozyj- na i podatności do czyszczenia są szczegól-nie wysokie. do typowych przykładów nale-ży przemysł farmaceutyczny, biochemiczny i spożywczy. ze względu na fakt, że elektropolerowa-nie nie oddziałuje mechanicznie, cieplnie oraz nie pozostawia chemicznego wpły ...

 • Radiowe nadajniki FM - Schematy elektroniczne nadajników...

  Podstawowy schemat nadajnika FM stereo o mocy wyjściowej 12 W wraz z opisem : ... Im kąpiel trawiąca ma wyższą temperaturę tym proces trawienia przebiega szybciej . Gdy zniknie niepotrzebna warstwa miedzi płytkę myjemy a farbę usuwamy papierem ściernym . Metoda ta jest o wiele lepsza od tych tandetnych pisaków pozwalając na uzyskanie bardzo drobnego druku oraz łatwiejsza i wiele ...

 • 6 Procesy wytwarzania metali szlachetnych 6.1 Stosowane ...

  Ogólny schemat technologiczny dla wtórnych metali szlachetnych Rafinacja chemiczna hydro- metalurgia piro- metalurgia wysokie Au niskie Ag wysokie Ag niskie Au roztwory PGM Złoto wysokie Au niskie Ag wysokie Ag niskie Au Rysunek 6.1: Ogólny schemat technologiczny dla odzysku metalu szlachetnego. Istnieje również potrzeba szybkiego przetwarzania tych materiałów i odzwierciedla się

 • Ogniwo Daniella – Wikipedia, wolna encyklopedia

  Ogniwo Daniella – ogniwo galwaniczne stworzone przez brytyjskiego chemika Johna Daniella w 1836 roku.. Anodę (elektrodę ujemną) stanowi elektroda cynkowa zanurzona w wodnym roztworze siarczanu cynku ZnSO 4.Na półogniwie tym zachodzi proces utleniania cynku Zn do jonu Zn 2+ (dochodzi do roztwarzania elektrody ujemnej) zgodnie z reakcją: Zn 0 (s) → Zn 2+ (aq) + 2e-

 • Symulacja komputerowa procesu redukcji ciekłego żużla

  zawierającego tlenek miedzi. Redukcja żużla zachodzi przez zastosowanie reduktora w postaci stałej - węgla, gazowej - tlenek węgla lub węgla rozpuszczonego w ciekłym żużlu. Obecna praca rozpatruje dwa procesy chemiczne: reakcję ciekłego żużla z węglem oraz z tlenkiem węgla. Korzystając z komercyjnego oprogramowania FATSage obliczono w warunkach równowagi termodynamicznej skł

 • schemat instalacji elektrycznej w kamperze - VANDAL VAN

  16/10/2019  Załączam również schemat instalacji elektrycznej naszego samochodu, ... Wszystkie zastosowane przez nas przewody były wykonane z miedzi wielodrutowej giętkiej. Taki przewód w porównaniu do jednodrutowego sprawdza się dużo lepiej w tego typu instalacjach. Gniazdka 230V w kamperze. Posiadanie gniazdka 230V zdecydowanie ułatwia życie – można bez problemu zabierać ze

 • Wzbogacanie rud KGHM Strona korporacyjna

  Wzbogacanie rudy miedzi to proces mechanicznej przeróbki, dzięki któremu można efektywnie przetworzyć wydobywaną rudę. W jego wyniku otrzymywany jest koncentrat o takiej zawartości miedzi, która umożliwia jego przeróbkę w hucie. Proces wzbogacania jest niezbędny, gdyż złoża rud miedzi eksploatowane przez KGHM w Polsce zawierają średnio około 1,52 proc. miedzi.

 • PROBLEMY MODELOWANIA I STEROWANIA PROCESEM

  KRZEPNIĘCIA STOPÓW ALUMINIUM I STOPÓW MIEDZI S. KLUSKA-NAWARECKA1, H. POŁCIK2 1, 2 Instytut Odlewnictwa , ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, 1Akademia Górniczo-Hutnicza, Zakład Informatyki Przemysłowej, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków STRESZCZENIE W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych krzepnięcia odlewów ze stopów aluminium i miedzi. Omówiono

 • „Ocena i analiza wybranego etapu procesu odmiedziowania w ...

  miedzi (ok. 14% mas. dlatego też poddaje się go procesowi odmiedziowania w piecu ) elektrycznym w celu odzysku możliwie jak największej jej ilości. Proces odmiedziowania miedzi z żużla ma charakter cykliczny i zachodzi w wyniku przebiegu dwóch zjawisk.W pierwszym, miedź wyprowadzana jest z żużla w wyniku zachodzenia reakcji redukcji

 • Schemat Procesu Technologicznego Mebli - WordPress

  proces usuwania tlenków a nie wytrawianie miedzi w chlorku żelaza Technologia Blogger. Jaka technologia jest w tym modelu, szok po prostu! _3 I co? I też ma Jest to pracochłonny ale niezbędny proces, który pozwoli na uniknięcie zakupu bubla. I wreszcie – nie Oto schemat. Do tego szyje, szydełkuje i odnawia meble! Lepiej nie mieć dzieci, niż miałyby one czuć się przez całe ...

 • Schemat żelazka - tematy na elektroda.pl

  Tematy o schemat żelazka, SCHEMAT ŻELAZKA LUB CZAJNIKA, Philips GC 4641 schemat żelazka, Projekt - żelazko. uP akcelerator dwuosiowy. Wskazówki gotowy schemat., Choinka na LEDy ścieżki płytka PCB schemat., Otwieranie żelazka Braun Si 18830 typ 4679

 • EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok

  Które urządzenie, stosowane w trakcie przygotowania rud do procesów pirometalurgicznych, przedstawiono na rysunku? A. Wagon – wagę. B. Wywrotnicę wagonową. C. Suwnicę przeładunkową. D. Wagon samowyładowczy. Zadanie 8. Na podstawie danych zawartych w tabeli określ maksymalną ilość koncentratu miedzi w stanie suchym

 • Chemia 25.03.2020 r. Temat: Kwas etanowy (octowy).

  Schemat: c) Skreśl błędne wyrażenia, tak aby powstał poprawny zapis wniosku z przeprowadzonego doświadczenia chemicznego. Wniosek: W wodnym roztworze kwasu etanowego zachodzi / nie zachodzi proces dysocjacji jonowej. W wodnym roztworze kwasu etanowego występują kationy wodoru / etanianu i aniony wodorowe / etanianowe. 2.

 • Pomiary rezystancji izolacji – Bezel – Bezpieczeństwo ...

  Ten proces wynika z natury zjawisk fizycznych zachodzących w materiałach izolacyjnych. Rys.2. Schemat zastępczy izolacji Oznaczenia: U – napięcie probiercze stałe, R – rezystancja izolacji, która jest wypadkową rezystancji skrośnej (R s) i rezystancji powierzchniowej (R p), połączonych równolegle; C – pojemność izolacji, R a, C a – odpowiednio rezystancja i pojemność ...

 • METODY PRZEROBU STRUMIENIA ZUŻYTYCH BATERII CYNKOWO ...

  kationów miedzi. Schemat ogniwa Daniella zapisuje się w następujący sposób: W ogniwie Daniella elektrodą ujemną (anodą) jest cynk, a elektrodą dodatnią (katodą) miedź. Podwójna kreska oznacza granicę pomiędzy różnymi roztworami. 1.2. Charakterystyka baterii cynkowo-węglowych (Zn-C) i cynkowo-manganowych (Zn-Mn) Stosowane obecnie elektrochemiczne źródła energii można ...

 • Laboratorium z chemii - polsl.pl

  3. Wyznaczanie wydajności procesu elektrolitycznego wydzielania miedzi . Zbudować układ według szkicu na rys. 3. Rys 3. Schemat układu do elektrolizy wodnego roztworu CuS0 4 Przed zbudowaniem układu należy płytki miedziane dokładnie osuszyć bibułą i zważyć z dokładnością do 0,02 g.

 • Syllabus - moduł Podstawy recyklingu metali nieżelaznych ...

  Recykling bazowych metali nieżelaznych 1. Wstęp do recyklingu metali: • wiadomości ogólne – podstawy statystyczne i ekonomiczne; wzrost liczby ludności, a recykling; recykling, a oszczędność energii i redukcja emisji CO2; recykling, a minimalizacja składowanych odpadów stałych; recykling, a ochrona wód przed zanieczyszczaniem; regulacje prawne dotyczące recyklingu,

 • Prezentacja programu PowerPoint

  maszyn elektrycznych z grafitu i miedzi; • materiały porowate na łożyska samosmarujące; ... Proces otrzymywania proszku polega w pierwszym etapie na przeprowadzeniu litego metalu w stan gazowy, natomiast w drugim stadium – na wywołaniu kondensacji par metalu na chłodzonych powierzchniach. Metodą tą wytwarza się proszki metali cechujących się wysoką prężnością par w ...

 • Wydobycie i otrzymywanie miedzi z rud: rudy tlenkowe ...

  Proces przeróbki siarczkowych rud miedzi ma swój początek na terenie kopalni, gdzie następuje fizyczne oddzielenie minerałów zawierających miedź od skały płonnej. Poniższy schemat technologiczny ukazuje, jak procentowa zawartość miedzi wzrasta w kolejnych stadiach rafinacji: najpierw separacji fizycznej za pomocą flotacji pianowej, następnie chemicznej przez wytapianie, a na ...

 • Kwaśne deszcze: czym są, jak powstają ... - Sciaga.pl

  Czym są kwaśne deszcze? Kwaśne deszcze, to opady atmosferyczne zawierające w kroplach wody zaabsorbowane gazy - dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu i inne bezwodniki kwasowe oraz produkty ich reakcji w atmosferze - słabe roztwory kwasu siarkowego (IV), znacznie groźniejszego kwasu siarkowego (VI), kwasu azotowego (V).

 • Kurs lutowania krok po kroku - poradnik dla ... - Tromil.pl

  Proces prawidłowego lutowania. Trwałość połączenia nie wynika bowiem jedynie z przyklejenia lutu (cyny) do powierzchni miedzi. Otóż mówiąc najprościej, roztopiona cyna rozpuszcza miedź, a ściślej cieniutką wierzchnią warstwę miedzi. To rozpuszczanie miedzi w płynnej cynie jest możliwe właśnie dzięki specyficznym właściwościom cyny i zachodzi w temperaturze dużo ...

 • Instalacja wodna w domu jednorodzinnym: elementy ...

  Cały proces klejenia nie powinien przekraczać z kolei 60 sekund. Jeśli chodzi o łączenie elementów do instalacji wody zimnej, należy stosować specjalne złączki z gwintem zewnętrznym PVC-U, z kolei przy łączeniu elementów do instalacji wody ciepłej, stosuje się połączenia śrubunkowe. Przy budowie instalacji wodnej z tworzywa sztucznego trzeba pamiętać o kilku dodatkowych ...

 • Lutowanie miękkie miedzi - instalacjezmiedzi.pl

  Jest to gatunek miedzi zawierający 0,015-0,040% fosforu. Spełniony zo-staje zatem warunek całkowitego od-tlenienia miedzi fosforem (min. 0,013). Gatunek ten nie tylko dosko- nale nadaje się do lutowania, ale rów-nież do spawania. Rury dla instalacji wodnych, ogrzewczych i na paliwa gazowe wg PN-EN 1057 wytwarzane są w trzech stanach: twardym (oznaczonym R--290), półtwardym

 • Jak spawana jest miedź? - Blog narzędzi

  Na przykład, proces łączenia tego materiału jest znacznie utrudniony przez wysoką zdolność miedzi do utleniania w stanie rozgrzanym lub stopionym oraz jej wysoką płynność i przewodność cieplną. Należy zauważyć, że różne zanieczyszczenia zawarte w składzie miedzi różnych stopni (tlen, antymon, bizmut, arsen, siarka, fosfor) również mają pewien wpływ na proces spawania ...

 • KGHM Polska Miedź S.A. Centrala KGHM Strona

  Siedziba spółki KGHM Polska Miedź S.A.ul. M. Skłodowskiej-Curie 4859-301 LubinPolska +48 76 74 78 200 +48 76 74 78 500

 • METALE WOKÓŁ NAS - edutuba.ceo.org.pl

  Schemat wielkiego pieca Wielki piec: piec szybowy do wytapiania surówki ze wsadu składającego się z rudy żelaza z dodatkiem koksu i topników. PODZIAŁ RUD rudy monometaliczne, rudy polimetaliczne (zawierają więcej niż 1 metal), rudy żelaza (magnetyt, hematyt, limonit; syderyt rudy cynku (blenda cynkowa, galman cynkowy) rudy ołowiu (galena in. siarczek ołowiu) rudy miedzi (chalkozyn ...

 • INSTRUKCJA OBSŁUGI

  Rys. 43 Proces spawania TIG SPOT, schemat ..... 46 Rys. 44 Elektroda nietopliwa po procesie zaokrąglania ..... 47 Rys. 45 Nastawa parametrów funkcji PULSE TAC ..... 48 Rys. 46 Proces cięcia plazmą, schemat. ..... 50 Rys. 47 Przedmuch wnętrza urządzenia, sprężonym powietrzem – procedura. ..... 52 Rys. 48 Schemat elektryczny ..... 55 . Strona 5 z 60 INSTRUKCJA OBSŁUGI – WELDER ...

 • Chemia - zadania online

  Uzupełnij schemat doświadczenia – wybierz i wpisz nazwę lub wzór użytego odczynnika: ... Pewien proces, w którym związek A zostaje przekształcony w związek B, przebiega w dwóch etapach. Etap 1. A → C ΔH < 0 Etap 2. C → B ΔH > 0 Przeanalizuj poniższe wykresy i ustal, który z nich odpowiada opisanej przemianie. Opisaną przemianę poprawnie zilustrowano na wykresie ...