CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • Nadzór autorski nad realizowanym projektem budowlanym: kto ...

  nadzór autorski wykonywany przez projektanta, który nie jest jednocześnie autorem projektu, sprowadza się jedynie do wykonywania czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego. Natomiast gdy sprawuje go twórca projektu, osobie tej przysługują jednocześnie uprawnienia wynikające z autorskich praw osobistych,

 • Proces nadzoru w projekcie – Encyklopedia Zarządzania

  Charakterystyka procesu. W typowym ujęciu proces kontroli spełnia funkcję korygującą, w związku z ewentualnymi zakłóceniami, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań. Natomiast specyfikę procesu kontroli, odniesioną do prac wdrożeniowych, można sprowadzić przede wszystkim do nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej, dotrzymywania terminów rozpoczęcia i ...

 • Nadzór górniczy zyskał nowy sprzęt m. do dokumentowania ...

  May 24, 2019  Nadzór górniczy, odpowiedzialny m. za wykrywanie nielegalnej eksploatacji kopalin, otrzymał nowy sprzęt pomiarowy, który będzie pomocny w dokumentowaniu przypadków wydobycia np. piasku, żwiru czy kruszyw bez wymaganej koncesji. Tylko w ub. roku ukarano 130 takich przypadków.

 • Nadzór autorski nad projektem architektoniczno – budowlanym

  1. Nadzór autorski jako obowiązek i uprawnienie twórcy projektu. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacją projektu architektoniczno - budowlanego, którego jest autorem, jest ściśle związane z rolą twórcy takiego projektu. Stosownie bowiem do treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

 • INWESTYCJA KGHM SA W ZŁOŻE SIERRA GORDA W CHILE

  MARZEC 2 01 1 Informacja o wynikach kontroli INWESTYCJA KGHM SA W ZŁOŻE SIERRA GORDA W CHILE KGP.430.011.2018 Nr ewid. 194/2018/P/18/015/KGP

 • „Opinia techniczna rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu ...

  Szczegóły „Opinia techniczna rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie VII – zbrojenia szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń wyciągowych do: „Projektu technicznego przebudowy zbrojenia szybowego szybu „Gigant”; zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. numer: RO-CZOK-0024/20: data otwarcia ofert: 2020-06-26 10:15:00

 • Nadzór górniczy chce aparatów ucieczkowych z butlami tlenowymi

  Nadzór górniczy już wcześniej inicjował tego typu ważne dla branży projekty, dotyczące np. „czarnych skrzynek” rejestrujących zagrożenia w kopalniach. Jeżeli uda się pozyskać środki, realizacją projektu mógłby zająć się wybrany ośrodek naukowo-badawczy lub konsorcjum naukowo-przemysłowe.

 • W 2019 r. nadzór górniczy ukarał ponad 100 przypadków ...

  103 przypadki nielegalnej eksploatacji kopalin: głównie piasku, ale też np. żwiru czy kruszyw, zakończyły się w ubiegłym roku sankcjami nadzoru górniczego w postaci podwyższonych opłat - wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach.

 • Nadzór górniczy: najczęściej nielegalnie wydobywany jest ...

  103 przypadki nielegalnej eksploatacji kopalin: głównie piasku, ale też np. żwiru czy kruszyw, zakończyły się w ubiegłym roku sankcjami nadzoru górniczego w postaci podwyższonych opłat - wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach. Na winnych nielegalnej eksploatacji kopalin nałożono ponad 26,7 mln zł podwyższonych opłat eksploatacyjnych.

 • Nadzór górniczy za uproszczeniem przepisów regulujących ...

  Nadzór górniczy opowiada się za uproszczeniem przepisów regulujących działalność wydobywczą, by mogła być bardziej efektywna, przy zachowaniu surowych norm bezpieczeństwa. Urzędy górnicze mają nie tylko kontrolować, ale też być partnerem i

 • Rozdział 4. Organy nadzoru górniczego - Prawo geologiczne ...

  Dz.U.2019.0.868 t.j. , Rozdział 4. Organy nadzoru górniczego, Prawo geologiczne i górnicze, codziennie aktualizowany stan prawny.

 • Nadzór górniczy: 100 kar za nielegalną eksploatację ...

  103 przypadki nielegalnej eksploatacji kopalin: głównie piasku, ale też np. żwiru czy kruszyw, zakończyły się w ubiegłym roku sankcjami

 • Górnictwo odkrywkowe: Nadzór i kierowanie ruchem kopalni

  posiada wszystkie uprawnienia gÓrnicze w specjalnoŚci odkrywkowa eksploatacja zŁÓŻ oraz technika strzaŁowa, w tym uprawnienia kierownika ruchu zakŁadu gÓrniczego. wŁaŚciciel firmy mpbg. w przeszŁoŚci peŁniŁ funkcjĘ na stanowiskach prezesa zarzĄdu, dyrektora kopalni, kierownika ruchu zakŁadu gÓrniczego, kierownika projektu ds.

 • Prawo górniczne i geologiczne w zakresie studni i pomp ciepła

  Prawo górnicze i geologiczne. Ustawa ” Prawo geologiczne i górnicze „ weszła w życie 01.01.2012 i zastąpiła ustawę z roku 1994. Prawo to wymaga aby wszelkie prace związane z wykonywaniem prac geologicznych pod powierzchnią terenu były wykonywane na podstawie zatwierdzonego projektu

 • Nadzór górniczy liczy na poprawę bezpieczeństwa w ...

  Liczba wypadków przy pracy w polskim górnictwie odkrywkowym systematycznie maleje, jednak nadal w tym sektorze giną ludzie - wskazują przedstawiciele nadzoru górniczego, apelując m. o działania na rzecz poprawy dyscypliny pracy w odkrywk

 • Zadania okręgowych urzędów górniczych - Wyższy Urząd Górniczy

  Zadania okręgowych urzędów górniczych Okręgowe urzędy górnicze, w granicach ich właściwości miejscowej, wykonują zadania wymienione w przepisach określających kompetencje dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, działając pod bezpośrednim kierownictwem tych dyrektorów.

 • Dział IX. Administracja, państwowa służba geologiczna ...

  3) bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków - właściwy organ administracji geologicznej, w drodze decyzji, odpowiednio wstrzymuje działalność, nakazuje niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień, a w przypadku potrzeby nakazuje podjęcie ...

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy Biznes.gov.pl ...

  Zakończyłeś budowę, np. domu jednorodzinnego albo innego obiektu budowlanego, który zbudowałeś na podstawie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy z projektem budowlanym? Chcesz rozpocząć jego użytkowanie? Nie zawsze musisz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Czasami wystarczy, abyś zawiadomił nadzór budowlany o zakończeniu budowy.

 • Nadzór Projektu, a struktura organizacji - Quorum

  W pytaniu kryje się błąd metodologiczny: dział kontrolingu to jednostka organizacyjna, Nadzór Projektu to rola projektowa (rozumiana jako zestaw obowiązków wobec projektu), którą w konkretnym projekcie ktoś pełni. To oznacza, że nie można ich utożsamiać.

 • Podstawy prawne dzia łalności Podstawy prawne działalności ...

  • Upublicznienie projektu –skierowanie do konsultacji społecznych: luty 2008 r. • Przyjęcie projektu przez RadęMinistrów: listopad 2008 r. • Skierowanie projektu do Sejmu RP: grudzień2008 r. (druk sejmowy nr 1696) • Pierwsze czytanie projektu (II etapy): marzec 2009 r.

 • Nadzór górniczy wykrył 64 przypadki nielegalnej ...

  64 przypadki nielegalnej eksploatacji kopalin: głównie piasku, ale też na przykład żwiru czy kruszyw, zakończyły się w pierwszym półroczu tego roku sankcjami nadzoru górniczego w ...

 • W 2019 r. nadzór górniczy ponad 1,5 tys. razy zatrzymał ...

  Ponad 1,5 tysiąca razy inspektorzy nadzoru górniczego zatrzymywali w ubiegłym roku nieprawidłowo prowadzone roboty lub niesprawne maszyny i urządzenia; w ponad 80 procentach nieprawidłowości dotyczyły kopalń węgla kamiennego - wynika z danych Wyższego Urzędu

 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i ...

  przygotowanie projektu uchwały określającej wykaz kąpielisk na terenie gminy oraz czas trwania sezonu kąpielowego; prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk; naliczenie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z realizacją zadań z ...

 • Pytania przykładowe egzaminacyjne: informacja geologiczna ...

  Bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych Z naruszeniem warunków zapewniających bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorcy; 19. Do starosty jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

 • Nadzór górniczy wykrył 64 przypadki nielegalnej ...

  64 przypadki nielegalnej eksploatacji kopalin: głównie piasku, ale też na przykład żwiru czy kruszyw, zakończyły się w pierwszym półroczu tego roku sankcjami nadzoru górniczego w ...

 • W 2019 r. nadzór górniczy ponad 1,5 tys. razy zatrzymał ...

  Ponad 1,5 tysiąca razy inspektorzy nadzoru górniczego zatrzymywali w ubiegłym roku nieprawidłowo prowadzone roboty lub niesprawne maszyny i urządzenia; w ponad 80 procentach nieprawidłowości dotyczyły kopalń węgla kamiennego - wynika z danych Wyższego Urzędu

 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i ...

  przygotowanie projektu uchwały określającej wykaz kąpielisk na terenie gminy oraz czas trwania sezonu kąpielowego; prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk; naliczenie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z realizacją zadań z ...

 • Pytania przykładowe egzaminacyjne: informacja geologiczna ...

  Bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych Z naruszeniem warunków zapewniających bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorcy; 19. Do starosty jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

 • Wiktor Sokołowski – Koordynator projektu / Inspektor ...

  Wyświetl profil użytkownika Wiktor Sokołowski na LinkedIn, największej sieci zawodowej na świecie. Wiktor Sokołowski ma 4 pozycje w swoim profilu. Zobacz pełny profil użytkownika Wiktor Sokołowski i odkryj jego(jej) kontakty oraz pozycje w podobnych firmach.

 • 职位: Koordynator projektu / Inspektor
 • Nadzór górniczy ukarał 60 przypadków nielegalnej ...

  60 przypadków nielegalnej eksploatacji kopalin – głównie piasku, żwiru i kruszyw, ale także węgla – zakończyło się w ub.r. sankcjami nadzoru górniczego – wynika z danych Wyższego ...

 • Inżynier Budownictwa - Prawo - Nadzór nad projektem - nie ...

  Autor projektu nie może się więc od niego uchylić, bo inaczej narazi się na karę z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Wykonywanie nadzoru jest bowiem ustawowym obowiązkiem projektanta (zob. W.W. Goliński, Charakterystyczne błędy , „Rzeczpospolita”, PCD.1997.9.16).

 • Nadzór górniczy chce uprościć przepisy ws. wydobywania ...

  Nadzór górniczy opowiada się za uproszczeniem przepisów regulujących działalność wydobywczą, by mogła być bardziej efektywna, przy zachowaniu surowych norm bezpieczeństwa. Urzędy górnicze mają nie tylko kontrolować, ale też być partnerem i doradcą firm – deklaruje Wyższy Urząd Górniczy. Wystąpienie prezesa WUG W środę ta najważniejsza górnicza instytucja ...

 • Projekty rozwojowe KGHM – umowa z Vale Canada Limited ...

  Sierra Gorda: prace na półmetku Prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem, na koniec czerwca stopień zaawansowania budowy kopalni przekroczył 50 procent. Dziś na terenie projektu pracuje ponad 7 000 pracowników, trwa usuwanie nadkładu skał zalegających nad złożem oraz budowa infrastruktury – zakładu przeróbczego, rurociągu doprowadzającego wodę i niezbędnej ...

 • PLANOWANIE ZAKRESU PROJEKTU ORAZ KOMUNIKACJI W

  PLANOWANIE ZAKRESU PROJEKTU ORAZ KOMUNIKACJI W PROJEKCIE Z UWZGLĘDNIENIEM INTERESARIUSZY WEWNĘTRZNYCH Streszczenie. Realizacja projektu pociąga za sobą konieczność zidentyfikowania osób, organizacji lub instytucji, które mogą mieć jakiś wpływ na

 • Do połowy roku nadzór górniczy wykrył 64 przypadki ...

  64 przypadki nielegalnej eksploatacji kopalin: głównie piasku, ale też np. żwiru czy kruszyw, zakończyły się w pierwszym półroczu tego roku sankcjami nadzoru górniczego w postaci ...

 • Zakończenie polsko-niemieckiego projektu górniczego ...

  Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską umożliwiła wymianę informacji na temat struktury i organizacji organów administracji, ich kompetencji i procedur postępowania, a także pozwoliło na zapoznanie się ze stosowanymi w górnictwie odkrywkowym i podziemnym na terenach przygranicznych technologiami i metodami działania.

 • 1696-wykonawcze-tom-II.pdf - Rządowy projekt ustawy ...

  6) prognozę zagrożenia tąpaniami i wstrząsami, w okresie obowiązywania projektu; 7) zatwierdzony przez geofizyka górniczego projekt wyposażenia i możliwości pomiarowych kopalnianej stacji geofizyki górniczej (w tym projekt dostosowania geometrii sieci sejsmologicznej do planowanych robót

 • Organy nadzoru górniczego - Sciaga.pl

  Organami nadzoru górniczego jest prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz dyrektorzy terenowych organów administracji rządowej czyli okręgowych i

 • 1696-wykonawcze-tom-II.pdf - Rządowy projekt ustawy ...

  6) prognozę zagrożenia tąpaniami i wstrząsami, w okresie obowiązywania projektu; 7) zatwierdzony przez geofizyka górniczego projekt wyposażenia i możliwości pomiarowych kopalnianej stacji geofizyki górniczej (w tym projekt dostosowania geometrii sieci sejsmologicznej do planowanych robót

 • Projekt: uzdrowiska mają trafić pod nadzór ministra ...

  Dwa uzdrowiska - Krynica-Żegiestów oraz Rabka mają trafić pod nadzór ministra Aktywów Państwowych - wynika z projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

 • Zakończenie polsko-niemieckiego projektu górniczego ...

  Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską umożliwiła wymianę informacji na temat struktury i organizacji organów administracji, ich kompetencji i procedur postępowania, a także pozwoliło na zapoznanie się ze stosowanymi w górnictwie odkrywkowym i podziemnym na terenach przygranicznych technologiami i metodami działania.

 • Niezależny nadzór strony trzeciej - PRS PL

  Polski Rejestr Statków S.A. Pion Nadzorów Przemysłowych Sekretariat al. gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk. tel: +48 58 75 11 137 fax: +48 58 346 18 32

 • ROZPORZĄDZENIE - wug.gov.pl

  Ze względu na charakter zmian, odstąpiono od przekazania projektu do konsultacji społecznych. Szero-kie konsultacje dotyczyły aktu nowelizowanego, a określając w 2011 r. odległą datę wejścia w życie, kiero-wano się potrzebą zapewnienia spójności z przewidywanym terminem wejścia w

 • Uwagi do projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze

  Treść art. 122 ust. 5 projektu ustawy Pgig należy odpowiednio dostosować do art. 429 kodeksu cywilnego zgodnie z którym ten kto powierzył wykonywanie czynności podmiotom zawodowo trudniącym się ich wykonywaniem nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez te podmioty przy wykonywaniu tych czynności . 62 Art. 123. ust. 1, ust. 3, ust. 4 ...

 • Prawo geologiczne i górnicze - Ksiegarnia.beck.pl

  VIII Spis treści § 14. Zakres przedmiotowy ustawy – Prawo geologiczne i górnicze ..... 42 § 15. Wyłączenia ze stosowania ustawy – Prawo geologiczne i górnicze .....

 • W ubiegłym roku nadzór górniczy ukarał 130 przypadków ...

  130 przypadków nielegalnej eksploatacji kopalin: głównie piasku, ale też np. żwiru czy kruszyw, zakończyło się w ubiegłym roku sankcjami nadzoru górniczego w postaci podwyższonych opłat - wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach. Na winnych nielegalnej eksploatacji kopalin nałożono prawie 28 mln zł podwyższonych opłat eksploatacyjnych.

 • Kierownik Bogatynia, projekty i instalacje ... - PHU VALOR

  PHU VALOR -wykwalifikowany personel pełniący funkcję: kierownik Bogatynia, nadzór Turów. Posiadamy kwalifikacje oraz uprawnienia górnicze Turów - Bogatynia. Wykonujemy projekty i instalacje elektryczne w Bogatyni. Posiadamy uprawnienia górnicze i

 • Uczestnicy Projektu - Projekt Klastal - Klaster Spawalniczy

  Projekt - Uczestnicy Projektu. Klastal to Klaster Spawalniczy, którego celem jest sprawna integracja oraz wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce

 • Nadzór górniczy za upowszechnianiem innowacji i dobrych ...

  Pierwsze dwa miesiące 2017 r. potwierdziły spadkowy trend, gdy chodzi o ogólną liczbę wypadków - w górnictwie odnotowano ich 297 (najwięcej - 239 - w kopalniach węgla kamiennego, 38 w ...

 • Nadzór górniczy ukarał 60 przypadków nielegalnej ...

  60 przypadków nielegalnej eksploatacji kopalin – głównie piasku, żwiru i kruszyw – zakończyło się w ub. roku sankcjami nadzoru górniczego – wynika z danych Wyższego Urzędu ...

 • Prawo górnicze - blog

  Te same rozwiązania zawiera istniejący przepis art. 9 PGG, zgodnie z którym jeżeli opinia (lub uzgodnienie innego organu) nie zostanie wydana w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia, to uważa się, że przedłożone rozstrzygnięcie zostało

 • Poszukiwania niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów w ...

  Poszukiwania niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów w aspekcie dzia³alnoœci organów nadzoru górniczego Krzysztof Król1 Prospection of hydrocarbons from unconventional deposits in the light of activity of mining supervision